Wymagane dokumenty – zabezpieczenia pożyczki I – II

Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych (w przypadku osób nie będących przedsiębiorcami):

 1. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela(i) oraz Współmałżonka(i) (wg wzoru WARP).
 2. Zaświadczenie(a) o zatrudnieniu Poręczyciela(i) oraz Współmałżonka(i) (wg wzoru WARP) lub jeżeli pobiera(ją) świadczenie(a) społeczne (renta, emerytura), należy dostarczyć decyzję(e) o jego(ich) nadaniu.
 3. Kserokopia dokumentów tożsamości Poręczyciela(i) oraz Współmałżonka(i).
 4. Rozliczenie Poręczyciela oraz Współmałżonka(i) z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Poręczyciela i Współmałżonka(i).

 

W przypadku poręczenia osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej ze Współmałżonkiem, wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. W uzasadnionych przypadkach Fundusz pożyczkowy może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższego warunku.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą): 

 1. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela(i) oraz Współmałżonka(i) (wg wzoru WARP).
 2. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca).
 3. Kserokopia(e) dokumentów tożsamości Poręczyciela(i).
 4. Rozliczenie Poręczyciela(i) z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni.
 5. Informacja księgowa o wysokości osiągniętych przychodów, poniesionych kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru) – dot. Poręczyciela i Współmałżonka(i).

 

W przypadku poręczenia osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej ze Współmałżonkiem, wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka. W uzasadnionych przypadkach Fundusz pożyczkowy może wyrazić zgodę na odstąpienie od powyższego warunku.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

 1. Aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego (aktualne do 1 miesiąca).
 2. Umowa Spółki z aneksami.
 3. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego przez Spółkę poręczenia wekslowego pożyczki.
 4. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca).
 5. Sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rozliczony miesiąc roku obrotowego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
 6. Sprawozdania finansowe Spółki za poprzedni 2 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).


Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego:

 1. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 2. Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
 3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
 4. Polisa ubezpieczenia AC środka transportu (wzór aktualnej  umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełnianej podczas podpisania umowy pożyczki).

Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:

 1. Aktualny odpis Księgi Wieczystej nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie.
 2. Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
 3. Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
 4. W przypadku wystąpienia obciążenia hipotecznego oraz w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do wartości wnioskowanej pożyczki – aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości.
 5. Polisa ubezpieczenia nieruchomości – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych (wzór aktualnej  umowy cesji praw z polisy ubezpieczeniowej – uzupełnianej podczas podpisania umowy pożyczki).

 

W przypadku zabezpieczeń nie wymienionych powyżej dokumenty odnośnie formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie przez Fundusz Pożyczkowy.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN