Wysokość opłat i prowizji

Dla umów zawartych w ramach projektu JEREMIE IV wysokość opłat i prowizji pobieranych przez WARP za wykonywanie czynności pozostających w związku z zawieranymi umowami pożyczek, w ramach Inicjatywy JEREMIE, kształtuje się następująco:

 

Tabela_opłat_JEREMIE_IV

 

* W przypadku dokumentów wymagających notarialnego poświadczenia podpisów do niniejszej stawki należy doliczyć kwotę 49,20 zł.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN