Rodzaje zabezpieczeń

Rodzaje zabezpieczeń akceptowanych przez Fundusz WARP :

 • Weksel własny in blanco – OBLIGATORYJNIE.

 • Poręczenie wekslowe osób fizycznych.

 • Poręczenie wekslowe spółek kapitałowych i osobowych.

 • Poręczenie Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A.

 • Gwarancje bankowe.

 • Sądowy zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego.

 • Cesja praw z polisy AC zastawianego środka transportu.

 • Hipoteka na nieruchomości.

 • Cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości.

 • Cesja wierzytelności z lokaty bankowej.

 • Inne.

Wymienione wyżej formy zabezpieczenia pożyczki mogą być stosowane łącznie.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN