“Doradztwo – usługa pilotażowa” – projekt zakończony.

Informacje: WARP Sp. z o.o. w okresie od 1 czerwca do 25 listopada 2011 r. realizowała Projekt pn.: „Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej”.

Celem projektu była realizacja specjalistycznych usług doradczych dla 51 przedsiębiorców.

Projekt pn. „Pilotaż usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej” realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 2007-2013:

 

  • Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
  • Działanie 2.2 Wsparcie systemu dla adaptacyjności kadr.
  • Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności.

Projekt systemowy PARP Wsparcie systemu kompleksowych usług informacyjnych dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez finansowanie sieci Punktów Konsultacyjnych PK.

Zadanie 4 Pilotaż usługi doradztwa-asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Dla kogo?

Odbiorcami usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej byli przedsiębiorcy bez względu na wielkość, z zastrzeżeniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Zakres usługi

Usługa doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmowała:

Etap I: Diagnozę potrzeb biznesowych klienta, która polega na identyfikacji problemów oraz potrzeb klienta związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej szczególnie w pierwszych 6 miesiącach prowadzenia działalności gospodarczej poprzez przeprowadzenie szczegółowego wywiadu z klientem, analizy dokumentów oraz wskazaniu ścieżki postępowania w celu rozwiązania zdiagnozowanych potrzeb.

Etap II : Wsparcie doradcze w zakresie zidentyfikowanych w Etapie I potrzeb, zgodnie z ustaloną ścieżką postępowania. Efektem końcowym etapu I było podpisanie umowy z klientem na świadczenie usługi doradztwa – asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej. Zakres doradztwa w ramach usługi asysty w prowadzeniu działalności gospodarczej obejmował:

MODUŁ I: Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej (bieżące wsparcie w wywiązywaniu się z podstawowych obowiązków przedsiębiorcy, w tym składanie dokumentów do ZUS i Urzędu Skarbowego).

MODUŁ II: Marketing przedsiębiorstwa (konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, w tym wykorzystania marketing mix-u, analizy SWOT, analizy wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na pozycję strategiczną firmy, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www).

MODUŁ III: Organizację przedsiębiorstwa (organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, skutki prawne prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany formy lub zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, zawieszanie, zamykanie działalności gospodarczej).

MODUŁ IV: Finanse przedsiębiorstwa (konsultacje w opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia, tj: koszty, przychody i źródła finansowania; pomoc w zastosowaniu podstawowych narzędzi zarządzania finansami poprzez planowanie przepływów pieniężnych i kosztów oraz controllingu; pomoc w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów i gotówki; konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z pozyskiwania krótkoterminowych, średnio  i długoterminowych źródeł finansowania oraz porównywanie tych źródeł pod względem korzyści ekonomicznych, w tym: kredyty kupieckie, factoring, pożyczki i kredyty z sektora pozabankowego, kredyty bankowe długoterminowe, leasing, obligacje, środki pieniężne od inwestorów kapitałowych z wyszczególnieniem podstawowych dokumentów wymaganych przez instytucje i przy współpracy z tymi instytucjami; wybór najkorzystniejszej formy opodatkowania prowadzonej działalności; odpisy oraz konsekwencje budżetowe przyjętych odpisów; postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w przypadku problemów z uzyskaniem płatności od klientów a ponoszeniem obowiązków podatkowych, wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank).

Czas trwania jednej usługi doradztwa – asysty wynosił max. 24 godziny dla jednego przedsiębiorcy, na którą składało się do 4 godzin diagnozy potrzeb biznesowych klienta oraz do 20 godzin doradztwa.

Koszt usługi

Projekt  dofinansowany był w 95% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych, co stanowiło dla przedsiębiorcy pomoc de minimis.

Przedsiębiorca pokrywał jedynie 5% kosztów otrzymanej usługi doradczej – max. 120,00 zł.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN