Zabezpieczenie pożyczki

Wymagane dokumenty – dotyczy zabezpieczeń.

 

  • Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę (obligatoryjnie).

  • Poręczenie wekslowe

Uwaga:

W przypadku poręczenia wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym panuje ustrój wspólności majątkowej ustawowej małżeńskiej, dodatkowo wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca będący spółką prawa handlowego prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące do dnia złożenia wniosku, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Wspólników oraz ich Współmałżonków.

W przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty, wymagane jest przedstawienie, dodatkowo do wskazanych poniżej dokumentów, wyciągów bankowych z rachunków prywatnych i firmowych Poręczycieli i ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy) za ostatnie 3 miesiące do daty złożenia wniosku o pożyczkę.

 

Poręczenie wekslowe osób fizycznych:

• Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Poręczyciela.
• Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub decyzja o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), które pobiera Poręczyciel wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.
• Rozliczenie Poręczyciela z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi działalność gospodarczą i wykazał stratę należy załączyć jej wyjaśnienie. Dodatkowo w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy przedłożyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą wraz z wyjaśnieniem poniesionej straty, jeżeli dotyczy.

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:

• Umowa spółki wraz z aneksami.
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
• Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy spółki.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę).
• Sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego. W przypadku poniesionej straty, należy dodatkowo załączyć jej wyjaśnienie.
• Oświadczenie osoby prawnej o posiadanych rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości osób reprezentujących spółkę wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (wg wzoru WARP).

 

  • Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego:

• Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
• Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
• Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
• Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaconej składki.

 

  • Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:

• Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
• Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
• Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
• Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

 

W przypadku zabezpieczeń nie wymienionych powyżej, dokumenty odnośnie formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie przez Fundusz Pożyczkowy.
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN