Spółka partnerska

Wymagane dokumenty – dotyczy spółek partnerskich.

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta
• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Partnerów oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).

2. Dokumenty, które Klient posiada lub może sporządzić
• Umowa spółki wraz z aneksami.
• Uchwała Partnerów dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy – zgody na obciążenie majątku spółki.
• Aktualna lista Partnerów spółki.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących spółki1 (złotowych i walutowych).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Partnerów i ich Współmałżonków.
• Decyzje o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), pobieranych przez Partnerów oraz ich Współmałżonków wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. spółki2, Partnerów prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz ich Współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą.
• Sprawozdania finansowe spółki za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) – jeżeli dotyczy2.
• Rozliczenia Partnerów z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za 3 poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego2.
• Rozliczenia Współmałżonków Partnerów z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%3wartości projektu4.

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających uprawnienia każdego Partnera do wykonywania wolnego zawodu (dot. wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki).
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia5 z banków prowadzących rachunki bankowe spółki o numerze, obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty lub zawierające informację o braku zobowiązań kredytowych/pożyczkowych6.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych zobowiązań przez spółkę, wysokości ich zadłużenia na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości ich spłat7.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. spółki, Partnerów i ich Współmałżonków8.
• Zaświadczenia o zatrudnieniu Partnerów i ich Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

4. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis
• Oświadczenie wraz z zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP) w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (jeżeli dotyczy).
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).

 

Uwaga: obowiązek dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Wnioskodawcy nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu +48 61 65 06 333.
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.


 

1W przypadku, gdy spółka działa poniżej 24 miesięcy należy dodatkowo załączyć wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków firmowych (jeżeli dotyczy) i prywatnych Partnerów i ich Współmałżonków (złotowych i walutowych).
2W przypadku poniesionej przez spółkę straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
3Wysokość wkładu własnego:
– min. 10% podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące firmę nie dłużej niż 24 m-ce;
– min. 15% podmioty prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące.
4Sposób udokumentowania wkładu własnego:
– gotówka zgromadzona na rachunku bankowym spółki, która będzie rozliczona zgodnie z przeznaczeniem pożyczki,
– faktury, rachunki, umowy cywilno – prawne, w tym m.in. umowy sprzedaży (dokumentujące koszty i wydatki bezpośrednio związane z projektem wraz z dowodami zapłaty),
– składniki majątku spółki bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
5Jeżeli rachunek bankowy został założony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku wraz z dyspozycją jego otwarcia.
6W przypadku, gdy spółka działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z banków prowadzących rachunki firmowe (jeżeli dotyczy) i prywatne Partnerów oraz ich Współmałżonków.
7W przypadku, gdy spółka działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z innych instytucji finansowych dot. Partnerów oraz ich Współmałżonków.
8Dotyczy Współmałżonków, którzy dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN