Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna

Wymagane dokumenty – dotyczy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Poniższa lista dotyczy Wnioskodawcy, którego Komplementariuszem jest osoba prawna, a Komandytariuszami są wyłącznie osoby fizyczne. W każdym innym przypadku należy odwołać się do listy dotyczącej zabezpieczeń pożyczki a odnoszącej się do poręczenia wekslowego osób fizycznych oraz spółek osobowych i kapitałowych.

Poręczenie wekslowe Komplementariusza jest obligatoryjne i nie zależy od długości prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę.

W przypadku, gdy Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące do dnia złożenia wniosku o pożyczkę, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków, jeżeli dotyczy.

 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta

• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).
• Oświadczenie Komplementariusza o posiadach rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP).

2. Dokumenty, które Klient posiada lub może sporządzić
• Umowa spółki wraz z aneksami – dot. Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy – zgody na obciążenie majątku Wnioskodawcy.
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy spółki będącej Komplementariuszem Wnioskodawcy dotycząca wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Wnioskodawcę pożyczki, a także wyrażenia zgody na udzielenie przez Komplementariusza poręczenia wekslowego dla zabezpieczenia pożyczki udzielonej Wnioskodawcy przez WARP Sp. z o.o.
• Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Wnioskodawcy oraz Komplementariusza.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących Wnioskodawcy1 (złotowych i walutowych) .
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Komandytariuszy i ich Współmałżonków.
• Decyzje o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), pobieranych przez Komandytariuszy i ich Współmałżonków wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Sprawozdania finansowe Wnioskodawcy i Komplementariusza za poprzednie 3 lata obrotowe oraz za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa)2.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. Komandytariuszy prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz ich Współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą.
• Rozliczenia Komandytariuszy i ich Współmałżonków z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%3wartości projektu4.

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia5 z banków prowadzących rachunki bankowe Wnioskodawcy o numerze, obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty lub zawierające informację o braku zobowiązań kredytowych/pożyczkowych6.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych zobowiązań przez Wnioskodawcę, wysokości ich zadłużenia na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości ich spłat7.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. Wnioskodawcy, Komplementariusza oraz Komandytariuszy i ich Współmałżonków8.
• Zaświadczenia o zatrudnieniu Komandytariuszy i ich Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

4. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis
• Oświadczenie wraz z zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP) w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (jeżeli dotyczy).
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).

 

Uwaga: Obowiązek dostarczenia dokumentów przez Współmałżonków Komandytariuszy nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu +48 61 65 06 333.
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

 


 

1W przypadku, gdy Wnioskodawca działa poniżej 24 miesięcy należy dodatkowo załączyć wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków bankowych Komplementariusza, a także z rachunków firmowych (jeżeli dotyczy) i prywatnych Komandytariuszy i ich Współmałżonków, zarówno złotowych, jak i walutowych (wymóg ten dotyczy wszystkich Wspólników niezależnie od formy prawnej).
2W przypadku poniesionej przez Wnioskodawcę lub Komplementariusza straty dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
3Wysokość wkładu własnego:
– min. 10% podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące firmę nie dłużej niż 24 m-ce;
– min. 15% podmioty prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące.
4Sposób udokumentowania wkładu własnego:
– gotówka zgromadzona na rachunku bankowym Wnioskodawcy, która będzie rozliczona zgodnie z przeznaczeniem pożyczki,
– faktury, rachunki, umowy cywilno – prawne, w tym m.in. umowy sprzedaży (dokumentujące koszty i wydatki bezpośrednio związane z projektem wraz z dowodami zapłaty),
– składniki majątku Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
5Jeżeli rachunek bankowy został założony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku wraz z dyspozycją jego otwarcia.
6W przypadku, gdy Wnioskodawca działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z banków prowadzących rachunki bankowe Komplementariusza, a także rachunki firmowe (jeżeli dotyczy) i prywatne Komandytariuszy oraz ich Współmałżonków (wymóg ten dotyczy wszystkichWspólników niezależnie od formy prawnej).
7W przypadku, gdy Wnioskodawca działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z innych instytucji finansowych dot. Komplementariusza oraz Komandytariuszy i ich Współmałżonków (wymóg ten dotyczy wszystkich Wspólników niezależnie od formy prawnej).
8Dotyczy Komandytariuszy i ich Współmałżonków, którzy dodatkowo prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN