Spółka cywilna

Wymagane dokumenty – dotyczy spółek cywilnych.

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta
• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wspólników oraz ich Współmałżonków (wg wzoru WARP).

2. Dokumenty, które Klient posiada lub może sporządzić
• Umowa spółki cywilnej wraz z aneksami.
• Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz jeżeli dotyczy – zgody na obciążenie majątku wspólnego.
• Aktualna lista Wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące do dnia złożenia wniosku o pożyczkę z rachunków bieżących prowadzonych na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także z rachunków prywatnych i firmowych Wspólników i ich Współmałżonków (dot. rachunków złotowych i walutowych).
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Wspólników i ich Współmałżonków.
• Decyzje o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), pobieranych przez Wspólników oraz ich Współmałżonków wraz z ostatnią waloryzacją – jeżeli dotyczy.
• Informacja księgowa za rok bieżący (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także Wspólników prowadzących indywidualną działalność gospodarczą i ich Współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą.
• Rozliczenia Wspólników z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za 3 poprzednie lata wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego1,2.
• Rozliczenia Współmałżonków Wspólników z Urzędem Skarbowym (PIT) z załącznikami za ostatni rok wraz z potwierdzeniami złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10% lub 15%3wartości projektu4.

 

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia5 z banków prowadzących rachunki bankowe na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, a także prowadzących rachunki firmowe (jeżeli dotyczy) i prywatne Wspólników oraz ich Współmałżonków o numerze, obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty lub zawierające informację o braku zobowiązań kredytowych/pożyczkowych.
• Aktualne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o charakterze posiadanych zobowiązań, wysokości ich zadłużenia na dzień wystawienia zaświadczenia oraz terminowości ich spłat – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, Wspólników oraz ich Współmałżonków.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą złożenia wniosku o pożyczkę) – dot. wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, Wspólników i ich Współmałżonków6.
• Zaświadczenia o zatrudnieniu Wspólników i ich Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

4. Dokumenty dotyczące pomocy de minimis
• Oświadczenie wraz z zaświadczeniem o otrzymanej pomocy de minimis ośw w tym pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (jeżeli dotyczy).
• Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP).

 

Uwaga: obowiązek dostarczenia dokumentów przez Współmałżonka Wnioskodawcy nie dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim, w którym od minimum 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obowiązuje ustrój rozdzielności majątkowej.

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu +48 61 65 06 333.
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

 


 

1W przypadku, gdy z tytułu wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej Wspólnicy ponieśli stratę, dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
2W przypadku, gdy Wspólnicy wspólnie prowadzący działalność gospodarczą prowadzą(li) księgi rachunkowe, należy dodatkowo załączyć Sprawozdania finansowe za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).
3Wysokość wkładu własnego:
– min. 10% podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą lub prowadzące firmę nie dłużej niż 24 m-ce;
– min. 15% podmioty prowadzące działalność gospodarczą dłużej niż 24 miesiące.
4Sposób udokumentowania wkładu własnego:
– gotówka zgromadzona na rachunku bankowym prowadzonym na rzecz wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej, która będzie rozliczona zgodnie z przeznaczeniem pożyczki,
– faktury, rachunki, umowy cywilno – prawne, w tym m.in. umowy sprzedaży (dokumentujące koszty i wydatki bezpośrednio związane z projektem wraz z dowodami zapłaty),
– składniki majątku wspólnego bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.
5Jeżeli rachunek bankowy został założony w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego możliwe jest dostarczenie umowy założenia tego rachunku wraz z dyspozycją jego otwarcia.

6Dotyczy Współmałżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku o pożyczkę.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN