Zabezpieczenie pożyczki

Weksel własny in blanco wystawiony przez Pożyczkobiorcę.

 

Poręczenie wekslowe

 

W przypadku, poręczenia osoby fizycznej będącej w związku małżeńskim nie posiadającej rozdzielności majątkowej ze Współmałżonkiem, wymagane jest poręczenie wekslowe Współmałżonka.

W przypadku, gdy Pożyczkobiorca będący spółką prawa handlowego prowadzi działalność gospodarczą w okresie krótszym niż 24 miesiące, obligatoryjnie wymagane jest poręczenie wekslowe Wspólników.

W przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty, wymagane jest przedstawienie, dodatkowo do wskazanych poniżej dokumentów, wyciągów bankowych z rachunków prywatnych i firmowych Poręczycieli i ich Współmałżonków (jeżeli dotyczy) za ostatnie 4 miesiące do daty złożenia wniosku o pożyczkę.“, a usuńmy to co jest na dole zabezpieczeń.

Poręczenie wekslowe osób fizycznych
1. Kwestionariusz osobowy Poręczyciela (wg wzoru WARP).
2. Zaświadczenie o zatrudnieniu Poręczyciela (wg wzoru WARP) i/lub decyzja o nadaniu świadczeń społecznych (renta, emerytura), które pobiera Poręczyciel – jeżeli dotyczy.
3. Kserokopia aktualnych dokumentów tożsamości Poręczyciela.
4. Rozliczenie Poręczyciela z Urzędem Skarbowym (PIT) za rok poprzedni wraz z potwierdzeniem złożenia /nadania do właściwego Urzędu Skarbowego. W przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi(ł) księgi rachunkowe, należy dodatkowo załączyć sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.
5. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) – dot. Poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą lub Poręczyciela, który zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia wniosku.
6. Informacja księgowa Poręczyciela (wg wzoru WARP) za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w przypadku, gdy Poręczyciel prowadzi księgi rachunkowe, należy załączyć Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego, w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).

 

Poręczenie wekslowe spółek osobowych i kapitałowych:
1. Umowa Spółki wraz z aneksami.
2. Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego przez Spółkę poręczenia wekslowego pożyczki.
3. Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca).
4. Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) lub, gdy Spółka nie prowadzi pełnych ksiąg rachunkowych, informacja księgowa (wg wzoru WARP) dotycząca wyników z prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej za ostatni rok obrotowy oraz za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego.
5. Oświadczenie osoby prawnej o posiadach rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP).

 

Zastaw rejestrowy na środkach transportu drogowego:
1. Zaświadczenie z Centralnej Informacji Rejestru Zastawów o niefigurowaniu w tym Rejestrze środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
2. Karta pojazdu dot. środka transportu proponowanego na zabezpieczenie.
3. Kserokopia dowodu rejestracyjnego środka transportu.
4. Polisa ubezpieczenia AC środka transportu wraz z potwierdzeniem zapłaconej składki.

 

Hipoteki wpisane do Księgi Wieczystej nieruchomości:
1. Umowa nabycia nieruchomości (akt notarialny sprzedaży, umowa darowizny, itp.).
2. Wyrys mapy oraz wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie (dot. nieruchomości gruntowych i budynków wolnostojących).
3. Aktualna wycena/operat szacunkowy nieruchomości (wymagana w przypadku, gdy wartość nieruchomości proponowanej na zabezpieczenie jest zbliżona do poziomu zabezpieczenia wymaganego przez WARP, a także w zależności od indywidualnej oceny ryzyka).
4. Polisa ubezpieczenia nieruchomości wraz z potwierdzeniem zapłaty składki – w przypadku nieruchomości zabudowanych i lokalowych.

 

Dodatkowo wymagane dokumenty w przypadku, gdy wszystkie proponowane zabezpieczenia mają charakter osobisty:

• Wyciągi bankowe za ostatnie 4 miesiące z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia wniosku o pożyczkę Poręczycieli i ich Współmałżonków.

 

W przypadku zabezpieczeń nie wymienionych powyżej dokumenty odnośnie formy zabezpieczenia ustalane są indywidualnie przez Fundusz Pożyczkowy.

 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN