Spółka kapitałowa

Wymagane dokumenty – dotyczy spółek kapitałowych.

 

Pożyczka KLASYCZNA

 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta

 

• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wspólników i Współmałżonków (wg wzoru WARP).
• Oświadczenie osoby prawnej o posiadach rachunkach bankowych i zobowiązaniach (wg wzoru WARP) – dot. Wspólnika (osoby prawnej).

 

2. Dokumenty, które klient posiada lub może sporządzić
• Umowa Spółki wraz z aneksami.
• Uchwała Wspólników/Akcjonariuszy dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz zgody na obciążenie majątku Spółki (jeżeli dotyczy).
• Aktualna lista Wspólników/Akcjonariuszy Spółki.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 4 miesiące z rachunków bankowych Spółki do daty złożenia Wniosku o pożyczkę1.
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Wspólników i Współmałżonków.
• Sprawozdania finansowe Spółki za poprzednie 3 lata obrotowe oraz za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku narastająco od początku roku (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa)2.
• Informacja księgowa za bieżący rok obrotowy (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego – dot. Wspólników oraz ich Współmałżonków prowadzących działalność gospodarczą.
3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.
• Zaświadczenia3 z banków prowadzących rachunki bieżące i kredytowe Spółki o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty4.
• Zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach Spółki, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty5.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) Spółki, Wspólników i Współmałżonków6.
• Rozliczenie Wspólników oraz Współmałżonków z Urzędem Skarbowym (PIT) za ostatni rok obrotowy (zeznania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej muszą być potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy lub do wniosku pożyczkowego należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych w tych okresach dochodach lub wydruki danych zeznań podatkowych za te okresy).
• Zaświadczenia o zatrudnieniu Wspólników i Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

 

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu (61) 65 63 500 w. 333 lub 363.
Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.


1W przypadku, gdy Spółka jest jednoosobowa i działa poniżej 24 miesięcy należy załączyć wyciągi bankowe za ostatnie 4 miesiące z rachunków firmowych i prywatnych Wspólnika i Współmałżonka.
2W przypadku poniesionej straty, dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
3Zaświadczenie powinno zawierać minimum numer rachunku, którego dotyczy, a także informację czy Spółka (Wspólnik/Współmałżonek) posiada jakiekolwiek zobowiązania wobec banku (jaki rodzaj zobowiązania oraz jego wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia) oraz czy są one terminowo regulowane.
UWAGA: Jeżeli Spółka po raz pierwszy otworzyła dany rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego zobligowany jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.
4W przypadku, gdy Spółka jest jednoosobowa i działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z banków prowadzących rachunki firmowe i prywatne Wspólnika i Współmałżonka.
5W przypadku, gdy Spółka jest jednoosobowa i działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z innych instytucji finansowych dot. Wspólnika i Współmałżonka.
6Dotyczy Wspólników i Współmałżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia Wniosku o pożyczkę.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN