Spółka jawna

Wymagane dokumenty – dotyczy spółek jawnych.

 

Pożyczka KLASYCZNA

 

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta
• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wspólników i Współmałżonków (wg wzoru WARP).

 

2. Dokumenty, które klient posiada lub może sporządzić

• Umowa Spółki wraz z aneksami.
• Uchwała Wspólników dotycząca planowanego zaciągnięcia przez nich pożyczki, formy zabezpieczenia tej pożyczki oraz zgody na obciążenie majątku wspólnego (jeżeli dotyczy).
• Aktualna lista Wspólników Spółki.
• Wyciągi bankowe za ostatnie 4 miesiące z rachunków bankowych Spółki do daty złożenia Wniosku o pożyczkę1.
• Kserokopie aktualnych dokumentów tożsamości Wspólników i Współmałżonków.
• Informacja księgowa za bieżący rok obrotowy (wg wzoru WARP) / Sprawozdanie finansowe za ostatni zamknięty miesiąc roku bieżącego dot. Spółki2 oraz Wspólników i ich Współmałżonków prowadzących dodatkową działalność gospodarczą.

• Sprawozdania finansowe Spółki za poprzednie 3 lata obrotowe (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) – jeżeli dotyczy2.

 

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.

• Zaświadczenia3 z banków prowadzących rachunki bieżące i kredytowe Spółki o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty4.
• Zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach Spółki, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty5.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) Spółki, Wspólników i Współmałżonków6.
• Rozliczenia Wspólników z Urzędem Skarbowym (PIT) za 3 poprzednie lata (zeznania podatkowe z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej muszą być potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy lub do wniosku pożyczkowego należy dostarczyć zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o osiągniętych w tych okresach dochodach lub wydruki danych zeznań podatkowych za te okresy)2.
• Rozliczenia Współmałżonków Wspólników Wnioskodawcy z Urzędem Skarbowym (PIT) za ostatni rok wraz z potwierdzeniem złożenia / nadania do właściwego Urzędu Skarbowego.
• Zaświadczenia o zatrudnieniu Wspólników i Współmałżonków (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail: fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu (61) 65 63 500 w. 331 lub 363.

 

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.


 

1W przypadku, gdy Spółka działa poniżej 24 miesięcy należy załączyć wyciągi bankowe za ostatnie 4 miesiące z rachunków firmowych i prywatnych Wspólników i Współmałżonków.
2W przypadku poniesionej straty, dodatkowo należy przedłożyć jej wyjaśnienie.
3Zaświadczenie powinno zawierać minimum numer rachunku, którego dotyczy, a także informację czy Spółka (Wspólnik/Współmałżonek) posiada jakiekolwiek zobowiązania wobec banku (jaki rodzaj zobowiązania oraz jego wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia) oraz czy są one terminowo regulowane.
UWAGA: Jeżeli Przedsiębiorca po raz pierwszy otworzył dany rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego zobligowany jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.
4W przypadku, gdy Spółka działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z banków prowadzących rachunki firmowe i prywatne Wspólników i Współmałżonków.
5W przypadku, gdy Spółka działa poniżej 24 miesięcy należy również załączyć zaświadczenia z innych instytucji finansowych dot. Wspólników i Współmałżonków.
6Dotyczy Wspólników i Współmałżonków, którzy prowadzą działalność gospodarczą lub zakończyli działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia Wniosku o pożyczkę

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN