Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Wymagane dokumenty – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

1. Dokumenty do wypełnienia przez Klienta

• Wniosek o pożyczkę (wg wzoru WARP).
• Kwestionariusze osobowe Wnioskodawcy oraz Współmałżonka (wg wzoru WARP).

2. Dokumenty, które klient posiada lub może sporządzić

• Wyciągi bankowe za ostatnie 3 miesiące z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia Wniosku o pożyczkę – dot. Wnioskodawcy oraz Współmałżonka
• Kserokopie dokumentów tożsamości Wnioskodawcy oraz Współmałżonka.
• Rozliczenie Wnioskodawcy oraz Współmałżonka z Urzędem Skarbowym (PIT) za 2 poprzednie lata.
• Informacja księgowa (wg wzoru WARP) Wnioskodawcy i Współmałżonka (jeżeli dotyczy) o przychodach, kosztach oraz wyniku finansowym za ostatni rozliczony miesiąc roku bieżącego (narastająco od początku roku)3.
• Udokumentowanie wkładu własnego w wysokości min. 10%, 15% lub 25%4 wartości projektu5 .

Dodatkowo wymagane przy pożyczce START UP 2.0:
• Wyciągi bankowe za ostatnie 6 miesięcy z rachunków prywatnych i firmowych do daty złożenia wniosku o pożyczkę – dotyczy Wnioskodawcy, jego współmałżonka oraz poręczycieli i ich współmałżonków.

3. Dokumenty, które należy uzyskać w instytucjach, bankach, urzędach itp.

• Zaświadczenia1 z banków prowadzących rachunki firmowe oraz prywatne Wnioskodawcy i Współmałżonka o obrotach, wysokości i charakterze zobowiązań oraz terminowości ich spłaty
• Zaświadczenia z innych instytucji finansowych (np. leasingowych, pożyczkowych) o zobowiązaniach Wnioskodawcy oraz Współmałżonka, wysokości zadłużenia oraz terminowości ich spłaty.
• Aktualne zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości (aktualne do 1 miesiąca) Wnioskodawcy i Współmałżonka2.
• Zaświadczenie o zatrudnieniu Wnioskodawcy oraz Współmałżonka (wg wzoru WARP) – jeżeli dotyczy.

Dodatkowo wymagane dokumenty dla pożyczki INNOVA; START UP 2.0
Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (wg wzoru WARP)
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wg wzoru WARP)

Dodatkowo wymagane dokumenty dla pożyczki INNOVA
Opinia o Innowacyjności (wg wzoru WARP)
Zestawienie rzeczowo-finansowe do Wniosku o pożyczkę INNOVA (wg wzoru WARP)

Dla stałych Klientów uproszczona procedura. O szczegóły zapytaj doradcę Funduszu pożyczkowego WARP pod adresem e-mail fundusz@dotacje.wielkopolska-region.pl lub pod numerem telefonu (61) 65 63 500 w. 331 lub 363.

Do wszelkich kserokopii złożonych dokumentów należy przedstawić oryginały do wglądu. WARP Sp. z o.o. zastrzega sobie również możliwość prośby o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty w trakcie rozpatrywania wniosku.

1Zaświadczenie powinno zawierać minimum numer rachunku, którego dotyczy, a także informację czy Wnioskodawca oraz Współmałżonek posiadają jakiekolwiek zobowiązania wobec banku (jaki rodzaj zobowiązania oraz jego wielkość na dzień wystawienia zaświadczenia) oraz czy są one terminowo regulowane.
UWAGA: Jeżeli Przedsiębiorca po raz pierwszy otworzył dany rachunek bankowy w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc przed momentem złożenia wniosku o pożyczkę, zamiast zaświadczenia dotyczącego w/w rachunku bankowego zobligowany jest dostarczyć umowę założenia tego rachunku bankowego.

2Dotyczy Współmałżonka, który prowadzi działalność gospodarczą lub zakończył działalność gospodarczą do 2 lat przed datą złożenia Wniosku o pożyczkę.

3W przypadku, gdy Wnioskodawca lub Współmałżonek prowadzą księgi rachunkowe, należy załączyć Sprawozdania finansowe za poprzednie 2 lata obrotowe oraz za miesiąc poprzedzający datę złożenia wniosku narastająco od początku roku (w tym m.in. bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa).

4Wysokość wkładu własnego:
– 10% projektu dla pożyczki START-UP, START-UP 2.0,
– 15% projektu dla pożyczki STANDARD,
– 25% projektu dla Pożyczki na 10 lat – INNOVA.

5Sposób udokumentowania wkładu własnego:
– gotówka zgromadzona na rachunku bankowym Wnioskodawcy,
– faktury, rachunki, umowy sprzedaży (koszty i wydatki bezpośrednio związane z projektem wraz z dowodami zapłaty),
– składniki majątku własnego Wnioskodawcy bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu np. nieruchomość, na której będzie realizowane planowane przedsięwzięcie; przyczepa, do której zakupywany będzie środek transportu, itp.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN