Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest rozwijanie aktywności gospodarczej poprzez świadczenie pomocy przedsiębiorcom na obszarze województwa wielkopolskiego.

WARP zapewnia przedsiębiorcom dostęp do:

POŻYCZEK – prowadząc Fundusz Pożyczkowy, który oferuje pożyczki w ramach unijnej Inicjatywy JEREMIE.

DOTACJI – prowadząc Regionalną Instytucję Finansującą, która spełnia funkcję regionalnego partnera PARP, uczestnicząc we wdrażaniu wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (poprzednia perspektywa unijna). Do zadań RIF należy obsługa przedsiębiorstw aplikujących/realizujących projekty dofinansowane z części działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Aktualnie większość zadań RIF skupia się na monitorowaniu, rozliczaniu i kontroli projektów z PO IG, które są nadal w trakcie realizacji.

DORADZTWA – do 2014r. prowadzone były Punkty Konsultacyjne, których celem było zapewnienie przedsiębiorcom i osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą wysokiego standardu usług informacyjnych i doradczych. Od października 2014r. Spółka prowadzi dwa Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Nowym Tomyśle i Pile, które świadczą kompleksową usługę informacyjną nt. Funduszy Europejskich całkowicie bezpłatną dla każdego zainteresowanego.

SZKOLEŃ – do grudnia 2014r. prowadzone były dwa Regionalne Ośrodki Europejskiego Funduszu Społecznego (ROEFS) świadczące usługi informacyjne, szkoleniowe, doradcze i animacyjne, realizujące kampanię propagującą Europejski Fundusz Społeczny, działające na rzecz rozwoju środowiska lokalnego, służące pomocą podmiotom, które chciały skorzystać lub korzystały ze wsparcia EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Od kilku lat we współpracy z Urzędem Miasta Poznania Fundusz Pożyczkowy WARP prowadzi cykliczne, bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców nt. unijnych pożyczek JEREMIE.

Planowane są w przyszłości bezpłatne szkolenia z zakresu realizacji projektów z nowych środków unijnych, które prowadzone będą przez specjalistów Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu i Poznaniu.

Przedmiot działalności Spółki mieści się pod numerami PKD 64.92.Z; PKD 68.20.Z; PKD 85.59; PKD 85.60.Z; PKD 70.22.Z

 

Wsparciem oferowanym przez WARP objęte są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

(Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN