Zasady wizualizacji

Wizualizacja funduszy strukturalnych 2007-2013

Podstawy prawne:

Rozporządzenie rady (WE) nr 1083/2006 z 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszy Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999  »»»

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1928 z 8 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamnetu Europejskiego i Rady w sprawie EFRR  »»»

1. Wytyczne w zakresie informacji i promocji  »»»

2. Strategia komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013 (w załączniku dostępna jest księga identyfikacji wizualnej) »»»

3. Logo Narodowej Strategii Spójności 2007-2013  »»»

4. Logo PO IG »»»

5. Księga znaku NSS »»» 

6. Księga Beneficjenta PO IG »»»

7. Przewodnik w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach POIG, 2007 – 2013 dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu »»»

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN