PO IG 5.4.1

PO IG 5.4.1

Zarządzanie własnością intelektualną.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka

Działanie 5.4
Poddziałania 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej”.

Celem Konkursu jest wyłonienie projektów, które mają na celu wykorzystywanie możliwości ochrony przedmiotów własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych), szczególnie poza granicami kraju.

Refundacji podlegać będą wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej oraz prowadzenie postępowań przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej, związanych z uzyskaniem praw własności przemysłowej, a także z realizacją ochrony własności przemysłowej.

 

Kto może pozyskać dofinansowanie ?
Beneficjentami wsparcia w ramach Poddziałania 5.4.1 są mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Szczegółowe warunki dotyczące podmiotów, którym może być udzielone wsparcie zawarte są w § 36 ust. 1 oraz § 37 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie ?
PARP może udzielić wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów:
1. przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju, jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;
2. zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej albo prowadzenia postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia;
3. zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem lub prowadzeniem postępowania, o których mowa w pkt 1 i 2, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;
4. postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2, lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa.
Jednocześnie wsparcie na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej nie może być udzielone z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z dokonaniem zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego:
1. do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. jeżeli wynalazek, wzór użytkowy lub wzór przemysłowy powstał w wyniku badań podstawowych.
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej są wydatki poniesione przez mikroprzedsiębiorcę, małego lub średniego przedsiębiorcę po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej, a w przypadku postępowania w związku z wniesieniem sprzeciwu do dnia jego zakończenia, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia rozpoczynającego procedurę ochrony wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia. W odniesieniu do kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, mogą one być poniesione przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia. W przypadku projektu obejmującego prowadzenie postępowania wyłącznie przed właściwym krajowym, regionalnym lub unijnym organem ochrony własności przemysłowej, w przypadku gdy międzynarodowa, unijna lub regionalna faza procedury ochrony własności przemysłowej została zakończona przed złożeniem wniosku o udzielenie wsparcia, wszczęcie postępowania przed tymi organami powinno nastąpić po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia.

 

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej zalicza się wydatki na:
1. opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku, opłaty związane z uzyskaniem prawa ochronnego, opłaty za utrzymanie zgłoszenia w mocy, opłaty za dokonanie walidacji, opłaty ponoszone w przypadku wniesienia sprzeciwu i wywołanego nim postępowania oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny, unijny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony;
2. pokrycie kosztów obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujących przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej, w tym także w przypadku postępowania wywołanego wniesieniem sprzeciwu lub zarzutów;
3. pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej;
4. pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji;
5. ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;
6. pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych;
7. pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej, do wysokości 30% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
8. pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego, poniesionych nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o udzielenie wsparcia, do wysokości 10% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

 

Poziom dofinansowania:
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach Działania 5.4 Poddziałanie 5.4.1 PO IG wynosi 35 mln € (środki EFRR oraz wkład krajowy).
Uprzejmie informujemy, że kwota wsparcia na uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w zakresie wydatków, o których mowa w ust. 5 Rozporządzenia, nie może być niższa niż 2 tysiące złotych ani nie może przekroczyć 400 tysięcy złotych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt.

Nabór zostanie ogłoszony w terminie do 30 dni od wejścia w życie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG 2007-2013. W związku z powyższym zgodnie z informacjami znajdującymi się aktualnie na stronie PARP ogłoszenie najbliższego konkurs planuje się na maj 2012r. Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym do 31 grudnia 2012 r.

Określony termin składania wniosków o dofinansowanie, sposób składania wniosków oraz wysokość budżetu przeznaczonego na dany rok, określone zostaną w ogłoszeniu o naborze wniosków, zamieszczonym na stronie internetowej www.parp.gov.pl, w dziale Dofinansowanie, zakładka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 5.4.1, Nabór wniosków oraz na stronie internetowej www.warp.org.pl w zakładce DOTACJE.

Podsumowując, wyżej opisane Działanie 5.4.1 daje Państwu możliwość sfinansowania wydatków, które każde prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo będzie musiało ponieść w celu ochrony własnej innowacyjności. W związku z czym zachęcamy Państwa do składania wniosków w najbliższym naborze, a zaoszczędzone w ten sposób środki finansowe przeznaczyć na dalszy rozwój Państwa przedsiębiorstwa.

Minimalizując Państwa obawy związane z dotacją uprzejmie informujemy, że na każdym kroku aplikacji o środki unijne chętnie służymy radą, wsparciem i pomocą. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego oraz umawiania się na spotkania z naszymi pracownikami w siedzibie RIF.

 

Dokumenty do pobrania:
http://poig.parp.gov.pl/index/index/595
http://poig.parp.gov.pl/index/index/638

 

Więcej informacji na temat działania 5.4.1 PO IG można znaleźć  na stronie internetowej:

http://poig.parp.gov.pl

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN