Działanie PO IG 4.6

PO IG 4.6 – Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku

Pilotaż „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku” w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013.

 

Na co: W ramach Pilotażu dofinansowanie było udzielane na projekty inwestycyjne polegające na wdrożeniu w działalności gospodarczej Wnioskodawcy wynalazku objętego ochroną patentową albo zgłoszonego do ochrony patentowej, na który zostało sporządzone sprawozdanie o stanie techniki (bądź równoważny dokument w procedurze międzynarodowej) uprawdopodabniające spełnienie kryterium nowości, poziomu wynalazczego oraz przydatności do przemysłowego stosowania.

 

Dla kogo: O dofinansowanie w ramach naboru mogli ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Na skróty:

–  Nabór wniosków do Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Generator wniosków.

Pytania i odpowiedzi.

Komunikaty do Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania.

Generator wniosków o płatność.

Archiwum Pilotażu “Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN