Działanie 8.2 PO IG

PO IG 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

 

Działanie 8.2

Celem działania 8.2 PO IG jest wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B poprzez stymulowanie powstawania wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych pomiędzy przedsiębiorcami w formie elektronicznej. Ideą przewodnią tego działania jest wdrażanie w polskich przedsiębiorstwach nowoczesnych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), ułatwiających zacieśnianie współpracy z partnerami biznesowymi.

 

Kto może pozyskać dofinansowanie ?

Pomocą objęci są mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę firmy na terytorium Rzeczpospolitej Polski (w wypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP)   współdziałający na podstawie zawartych umów o współpracy, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne poprzez wdrażanie i integrację nowych lub dotychczas stosowanych systemów informatycznych i automatyzację realizowanych pomiędzy sobą procesów biznesowych.

 

Wsparcie wdrażania w przedsiębiorstwach narzędzi ICT, rozwijanie usług elektronicznych dla przedsiębiorstw i między przedsiębiorstwami (tzw. Business-to Bussines – B2B) to elementy biznesowe, bez których firma w dobie gospodarki opartej na wiedzy nie może przynosić zysku i być konkurencyjna.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

Dofinansowanie mogą uzyskać  przedsięwzięcia o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzące do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy co najmniej trzema współpracującymi przedsiębiorcami.

 

Typowy projekt obejmuje wdrażanie nowych lub integrację istniejących systemów informatycznych, a także wdrażanie nowych systemów mających na celu umożliwienie automatyzacji wymiany informacji pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących przedsiębiorców.

 

Poziom dofinansowania:

Intensywność wsparcia jest zróżnicowana w zależności od kategorii wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W ramach wydatków inwestycyjnych przedsiębiorcy mogą uzyskać do 70% dofinansowania,   w zależności od statusu przedsiębiorcy oraz lokalizacji projektu. W ramach wydatków na doradztwo poziom intensywności wsparcia wynosi do 50%

 

W działaniu 8.2. PO IG możliwe jest uzyskanie wsparcia na prowadzenie szkoleń o charakterze specjalistycznym, niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego typu „B2B” dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Poziom wsparcia na szkolenia uzależniony jest od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi od 35% do 45%.

Ponadto możliwe jest dofinansowanie w ramach pomocy de minimis instrumentów   zabezpieczających realizację umowy, kosztów otwarcia i prowadzenia rachunku bankowego oraz wydatków związanych z działaniami informacyjnymi o współfinansowaniu projektów przez UE.

Szczegółowy wykaz wydatków, które są możliwe do dofinansowania kosztów zawiera regulamin przeprowadzenia konkursu na stronie www.parp.gov.pl oraz www.web.gov.pl.

 

Więcej informacji na temat działania 8.2 PO IG można znaleźć na stronie internetowej: 

http://poig.parp.gov.pl

                                                                                                   

 

Nabór wniosków do działania 8.2 PO IG – rok 2012

PARP jako Instytucja Wdrażająca w ramach POIG, 2007 – 2013 ogłasza I w 2012 r. rundę aplikacyjną konkursu projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”:

 w terminie: od 6 lutego do 2 marca 2012 r.,  

 w dniu zamknięcia naboru – do godziny 16:30.

                                                                                                   

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do RIF w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML. 

 

Działanie 8.2 PO IG (na skróty): 

 – Wspieramy e-Biznes.

– Nabór wniosków (Dz. 8.2 PO IG).

– Dokumentacja (Dz. 8.2 PO IG).

– Błędny popełniane we wnioskach.

Generator wniosków (Dz. 8.2 POIG).

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.2 POIG).

– Lista podpisanych umów.

Komunikaty (Dz. 8.2 POIG).

Generator wniosków o płatność (Dz. 8.2 POIG).

Archiwum działania 8.2 PO IG.

 

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN