Działanie 8.1 PO IG

PO IG 8.1

Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka.

Działanie 8.1

Celem działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej jest stymulowanie rozwoju usług świadczonych w formie elektronicznej.

 

Kto może pozyskać dofinansowanie ?

O wsparcie w ramach działania 8.1 mogą ubiegać się mikro i mali przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą i mają siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terytorium RP.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku o udzielenie wsparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do KRS albo Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem roku, licząc od dnia tego wpisu. Przedsięwzięcia dofinansowywane mogą być przez maksymalnie 24 miesiące.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie ?

W ramach działania 8.1 dofinansowanie mogą uzyskać  projekty polegające na świadczeniu   e-usług, przy czym projekty mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usług.

 

Poprzez e-usługę – należy rozumieć usługę świadczoną w sposób zautomatyzowany przez użycie technologii informacyjnych, za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji, przy czym do e-usług nie zalicza się:

 

a)  usług nadawczych radiowych i telewizyjnych,

b)  usług telekomunikacyjnych,

c)  dostawy następujących towarów i świadczenie następujących usług:

–  towary, w przypadku których zamawianie i obsługa zamówienia odbywa się elektronicznie,

–  płyty CD-ROM, dyskietki i podobne nośniki fizyczne,

–  materiały drukowane, takie jak książki, biuletyny, gazety i czasopisma,

–  płyty CD, kasety magnetofonowe,

–  kasety wideo, płyty DVD,

–  gry na płytach CD-ROM,

– usługi świadczone przez prawników albo doradców finansowych, którzy udzielają swoim

klientom porad za pomocą poczty elektronicznej,

–  usługi edukacyjne, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą

Internetu lub sieci elektronicznej (czyli poprzez zdalne połączenie),

–  usługi fizyczne off-line naprawy sprzętu komputerowego,

–  hurtownie danych off-line,

–  usługi reklamowe, w szczególności w gazetach, na plakatach i w telewizji,

–  centra wsparcia telefonicznego,

–  usługi edukacyjne świadczone korespondencyjnie, zwłaszcza za pośrednictwem poczty,

–  konwencjonalne usługi aukcyjne, przy których niezbędny jest udział człowieka, niezależnie od

sposobu składania ofert,

–  usługi telefoniczne z elementem wideo,

–  dostęp do Internetu i stron World Wide Web,

–  usługi telefoniczne świadczone przez Internet.

 

Poziom dofinansowania:

Wielkość wsparcia może wynosić do 70 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku spółki cywilnej kryterium wieku przedsiębiorcy powinno być spełnione przez każdego wspólnika spółki.

 

Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, nie może być niższa niż  20 tysięcy złotych i nie może przekroczyć 700 tysięcy złotych.

 

Więcej informacji na temat działania 8.1 PO IG można znaleźć  na stronie internetowej:

http://poig.parp.gov.pl

 

 

Działanie 8.1 PO IG (na skróty):

 – Wspieramy e-Biznes.

Nabór wniosków (Dz. 8.1 POIG).

Dokumentacja (Dz. 8.1 POIG).

– Błędy popełniane we wnioskach.

Generator wniosków (Dz. 8.1 POIG).

Listy wniosków zatwierdzonych do dofinansowania (Dz. 8.1 PO IG).

– Lista podpisanych umów (Dz. 8.1 PO IG).

Pytania i odpowiedzi (Dz. 8.1 POIG).

Komunikaty (Dz. 8.1 POIG).

– Generator wniosków o płatność (Dz. 8.1 PO IG).

Archiwum działania 8.1 PO IG.

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN