Działanie 6.1 PO IG

PO IG 6.1

Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka
Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.


Działanie 6.1 Paszport do eksportu.

Na rynku Unii Europejskiej panuje duża konkurencja. Swobodny przepływ kapitału, osób, towarów i usług wymusza nie tylko nieustanne podnoszenie jakości, ale i ciągłe poszukiwanie nowych, efektywnych sposobów dotarcia do klientów w całej Europie. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka zwiększa szanse polskich firm w tej rywalizacji. Dzięki działaniu 6.1 PO IG Paszport do eksportu firmy mogą uzyskać wymierną pomoc w prowadzeniu skutecznej sprzedaży produktów i usług poza granicami kraju.

 

Kto może skorzystać z dofinansowania ?

O wsparcie w ramach działania 6.1 mogą ubiegać się mikro, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Drugim warunkiem jest, aby udział eksportu (rozumiany zarówno jako sprzedaż na Jednolity Rynek Europejski, jak również do państw spoza tego rynku), w całkowitej sprzedaży tych firm w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym złożą wniosek o udzielenie wsparcia, nie przekraczał 30%.

 

Jakie projekty otrzymają wsparcie ?

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami oraz zwiększenie rozpoznawalności marek handlowych i firmowych na rynkach zagranicznych. W ramach działania 6.1 Paszport do eksportu dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane  oddzielnie   w dwóch kolejnych etapach:

 

  • I etap – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach I etapu działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych.   Okres przygotowania Planu w ramach I etapu nie może przekroczyć 6 miesięcy.

 

  • II etap – wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach II etapu działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych.

 

Okres wdrożenia Planu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach II etapu jest uprzednia realizacja projektu dotyczącego przygotowania tego Planu w ramach etapu I.

Wsparcie na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu udzielane jest na realizację co najmniej dwóch  z następujących działań, w tym co najmniej jednego ze wskazanych w pkt. 3-6:

  1. Udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.
  2. Organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą.
  3. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych.
  4. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe.
  5. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej.
  6. Doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych.

Przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie na przygotowanie oraz wdrażanie Planu Rozwoju Eksportu tylko jeden raz w okresie realizacji działania 6.1.

 

Poziom dofinansowania

Intensywność wsparcia na przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu (I etap) nie może przekroczyć 80% całkowitych wydatków kwalifikowanych na zakup usług doradczych związanych z przygotowaniem tego Planu. Kwota wsparcia nie może przekroczyć 10 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy.

Z kolei intensywność wsparcia na wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu (II etap) nie może przekroczyć 50% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem oraz kwoty  200 tys. zł dla jednego przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat działania 6.1. PO IG można znaleźć na stronie internetowej:
http://poig.parp.gov.pl

                                                                                                   

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

jako Instytucja Wdrażająca w ramach POIG, 2007 – 2013 ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2011 r. w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”:

dla projektów na realizację I etapu (przygotowanie Planu rozwoju eksportu):

w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 8 lipca 2011 r.

 

dla projektów na realizację II etapu (wdrożenie Planu rozwoju eksportu):

w terminie od 20 czerwca 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. 

 

Działanie 6.1 PO IG (na skróty) :

– Nabór wniosków do działania 6.1 PO IG

– Dokumentacja do działania 6.1 PO IG

– Błędy popełniane we wnioskach

Generator wniosku o dofinansowanie

Komunikaty do działania 6.1 PO IG

– Pytania i odpowiedzi

– Archiwum działania 6.1 PO IG

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN