Działanie 4.2 PO IG

PO IG 4.2
Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach.
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka


Działanie 4.2

Na co: projekty dotyczące wzmocnienia działalności przedsiębiorców w zakresie prowadzenia przez nich prac B+R, w tym opracowanie i aktualizacja oprogramowania, wprowadzenia innowacji, opracowanie wzorów przemysłowych i użytkowych, strategii przekształcenia przedsiębiorcy w CBR. Projekty zakupy środków trwałych związanych z prowadzeniem prac w zakresie B+R (badania i rozwój).

Dla kogo: przedsiębiorcy.
Termin składania wniosków od 16 lutego do 19 lutego 2009 r.

 

PRZEDSIĘBIORCO!

Dzięki Promotorom Projektów Innowacyjnych (PPI)   możesz sprawdzić, czy Twój projekt ma szanse na uzyskanie dofinansowania z funduszy strukturalnych. Zapraszamy do korzystania z usług PPI.

UWAGA: Wydanie pozytywnej opinii przez Promotora nie jest równoznaczne z zaakceptowaniem do dofinansowania przez Komisję Konkursową złożonego przez Państwa wniosku.

 

W związku z postanowieniem zawartym w umowach o dofinansowanie, zgodnie z którym podstawą wypłaty dofinansowania jest złożenie przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego oraz kompletnego wniosku o płatność w formie papierowej i elektronicznej, w obowiązującym formacie zatwierdzonym przez Instytucję Zarządzającą PO IG, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wyjaśnia, że wniosek o płatność powinien zostać wypełniony i zapisany w Generatorze Wniosków Płatniczych, a następnie przesłany do PARP w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej w Generatorze w formacie XML.

 

Działanie 4.2 PO IG (na skróty):

Nabór wniosków.

– Dokumentacja do działania 4.2 PO IG.

Generator wniosków.

Pytania i odpowiedzi.

Zgodność projektów z dyrektywami środowiskowymi.

Komunikaty do działania 4.2 PO IG.

Listy rekomendowanych wniosków.

Generator Wniosków o Płatność.

Archiwum działania 4.2 PO IG.

 

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

ul. Piekary 19
61-823 Poznań

tel. +48 61 656 35 00
fax. +48 61 656 53 66
e-mail: info@warp.org.pl

IX piętro - Sekretariat, przyjmowanie wniosków RIF

Wielkopolska Agency for Enterprise Development Ltd.)
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 778-14-11-344, REGON: 634512019, KRS: 0000174198,
Kapitał zakładowy: 10.951.000,- PLN, Kapitał wpłacony: 10.951.000,- PLN